Prejsť na obsah

Čo je to
Férový čin roka?

Nadácia Zastavme korupciu s cieľom zviditeľniť výsledky aktívnych a angažovaných mladých ľudí, posilniť ich motiváciu a verejne im poďakovať, každoročne vyhlasuje mládežnícke ocenenie Férový čin roka.

Na Slovensku je množstvo mladých ľudí vo veku 16-26 rokov, ktorí svojimi inšpiratívnymi činmi prispievajú k férovému prostrediu v spoločnosti, k zvýšeniu transparentnosti, k osvojeniu morálnych hodnôt či otvoreniu spoločenskej debaty.

Štatút ocenenia Férový čin roka

čl. 1 / Preambula

 1. Nadácia Zastavme korupciu, so sídlom Záhradnícka 60, 82108 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42266777, v spolupráci s partnerskými organizáciami,
  1. vedomí si dôležitosti férového správania, transparentnosti a boja proti korupcii pre spoločnosť,
  2. v snahe posilniť motiváciu mladých aktivistov, zviditeľniť ich výsledky a verejne im poďakovať,

podporujú mladých ľudí v boji za férové Slovensko prostredníctvom ocenenia “Férový čin roka” (ďalej len “ocenenie”).

čl. 2 / Organizátor ocenenia

 1. Ocenenie ”Férový čin roka” vyhlasuje, organizuje a udeľuje Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s partnerskými organizáciami.
 2. Oficiálnou webovou stránkou ocenenia je www.ferovycinroka.sk.

čl. 3 / Charakteristika ocenenia

 1. ”Férový čin roka” je ocenenie pre aktívnych a angažovaných mladých ľudí, ktorí svojim činom prispeli k boju za spravodlivé a férové mesto, región, kraj či dokonca celé Slovensko, venovali energiu verejnému záujmu, hodnotám či princípom.
 2. Hodnotené budú činy a príbehy, ktoré pomohli k spravodlivejšiemu prostrediu v spoločnosti, k zvýšeniu transparentnosti, k osvojeniu morálnych a etických hodnôt alebo otvorili spoločenskú debatu. Sú príkladom dobrej praxe alebo majú vysoký predpoklad inšpirovať a motivovať spoločnosť.
 3. Čin musí preukázať pozitívnosť vplyvu alebo dopadu na spoločnosť.
 4. Kľúčovými slovami ocenenia sú: angažovanosť, odvaha, spravodlivosť, férovosť, boj proti korupcii, morálne a etické hodnoty, osveta, verejná kontrola, transparentnosť, spoločnosť, veci verejné.

čl. 4 / Nominácie

 1. Vyhlasovanie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí organizátora a partnerských organizácií.
 2. Nomináciu na udelenie ocenenia je možné zaslať za seba alebo za druhú osobu.
 3. Nominácie sa podávajú elektronickou formou prostredníctvom prihlášky na webovej stránke www.ferovycinroka.sk.
 4. Nominovaní musia spĺňať nasledujúce podmienky:
  1. nominovaný čin bol vykonaný dobrovoľnícky vo voľnom čase danej osoby, bez nároku na odmenu a v prospech iných,
  2. rozsah územia, na ktorom sa čin uskutočnil je na lokálnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni na území Slovenskej republiky,
  3. osoba, ktorá čin realizovala spadá do vekovej kategórie 16-26 rokov,
  4. čin napĺňa obsahovú charakteristiku ocenenia uvedenú v čl. 3,
  5. čin bol vykonaný v predchádzajúcom kalendárnom roku.
 5. Na ocenenie nemôžu byť nominovaní pracovníci ani členovia správnej rady organizátora ocenenia. Taktiež nemôžu byť nominovaní pracovníci alebo zástupcovia partnerov ocenenia.
 6. Nominácie sa nezverejňujú. Zverejnený bude zoznam finalistov a laureát ocenenia.

čl. 5 / Porota

 1. O udelení ocenenia rozhoduje na základe predložených nominácií odborná porota.
 2. Porota má 4 členov. Tvorí ju jeden zástupca organizátora ocenenia a jeden člen nominovaný za každú z troch partnerských organizácií. Členstvo v Porote je dobrovoľné a nie je honorované.
 3. Porotu organizačne a administratívne koordinuje zástupca Nadácie Zastavme korupciu. Porota je uznášaniaschopná, ak sú prítomné tri štvrtiny jej vymenovaných členov.
 4. Zasadnutia poroty sú neverejné.
 5. Člen poroty nemôže byť v konflikte záujmov.

čl. 6 / Výber laureáta

 1. Rozhodnutie o udelení ocenenia prebieha v troch kolách:
  1. Prvé kolo – Organizátor ocenenia preverí všetky predložené nominácie po formálnej stránke uvedené v čl. 4 ods. 4,
  2. Druhé kolo – Odborná porota individuálne bodovo ohodnotí všetky formálne správne nominácie prostredníctvom vopred určených hodnotiacich kritérií uvedených v ods. 2 nižšie. Do tretieho kola postupuje maximálne desať nominácií s najvyšším ohodnotením, pričom odborná porota je oprávnená na základe posúdenia kvality nominácií posunúť aj menej nominácií,
  3. Tretie kolo – Odborná porota rozhoduje o udelení ocenenia na stretnutí všetkých svojich členov a vyberie laureáta ocenenia jednohlasným konsenzom. V prípade, že laureáta nevyberie konsenzom, odborná porota pristúpi k hlasovaniu, pričom o laureátovi musí rozhodnúť trojštvrtinovou väčšinou.
 2. Hodnotiace kritéria, na základe ktorých prebieha výber laureáta:
  1. Spoločenský dopad – aká bola dosiahnuta konkrétna pozitívna zmena na okolie daným nominovaným činom.
  2. Množstvo a charakter zasiahnutych ľudí – približný počet ľudí a charakter komunít, ktoré boli zasiahnuté daným nominovaným činom.
  3. Územný rozsah činu – daný nominovaný čin mal lokálny, regionálny alebo celoslovenský dosah.
  4. Miera odvahy – počet prekážok, ktorým nominovaná osoba pri realizácii činu čelila.
  5. Originalita a replikovateľnosť – unikátnosť nominovaného činu a jeho možná opakovateľnosť na inom mieste alebo čase.
 3. Porota si v treťom kole hodnotenia môže vyžiadať ďalšie informácie od postupujúcich finalistov.
 4. Ocenení môžu byť iba jednotlivci. V prípade činu realizovanom v rámci skupiny či združenia, musí byť kandidát iniciátorom daného činu.

čl. 7 / Ocenenie

 1. Udelenie ocenenia “Férový čin roka” sa osvedčuje symbolickou cenou v podobe sošky/plastiky, diplomom a ďalšími prípadnými nefinančnými odmenami.
 2. Všetci nominanti z druhého kola ocenenia dostanú diplom, prípadné nefinančné odmeny a pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky na vstup, im bude poskytnutá možnosť stať sa členom dobrovoľníckeho projektu Komunita Zastavme korupciu, ktorá ponúka neformálne vzdelávanie spolu s pestrými aktivitami v protikorupčnej oblasti.
 3. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a nie je naň právny nárok.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odňať, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo ocenenie udelené, neboli pravdivé, alebo ak laureát po udelení koná v rozpore s princípmi, za ktoré mu/jej bolo ocenenie udelené.

čl. 8 / Vyhlásenie laureáta a odovzdanie ocenenia

 1. Organizátor udeľuje ocenenie najviac jedenkrát v kalendárnom roku v termíne dohodnutom s partnerskými organizátormi.
 2. Organizátor vyhlasuje a oceňuje laureáta spolu s finalistami na verejnom podujatí.
 3. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí organizátora a partnerských organizácií, tlačových a elektronických médií organizátora a partnerských organizácií.

čl. 9 / Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.